Menu Tutup

Kategori: Aksara Thai

Aksara dalam bahasa Thai

ฮ ho nókhû:k

bunyi: ฮ [h] ejaan: ฮอ นกฮูก (ho nókhû:k) keterangan: นกฮูก (nókhû:k) burung hantu. Aksara Keempat puluh empat dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “h” dalam…

อ o à:ng

bunyi: อ [o] ejaan: ออ อ่าง (o-à:ng) keterangan: อ่าง (à:ng) bak. Aksara Keempat puluh tiga dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “o” dalam bahasa Indonesia “orang”,…

ฬ lo cùla:

bunyi: ฬ [l] ejaan: ฬอ จุฬา (lo-cùla:) keterangan: จุฬา (cùla:) layang-layang. Aksara Keempat puluh dua dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “l” dalam bahasa Indonesia “hari”, namun…

ห hŏ hî:p

bunyi: ห [h] ejaan: หอ หีบ (hŏ hî:p) keterangan: หีบ (hî:p) kotak. Aksara Keempat puluh satu dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “h” dalam bahasa Indonesia…

ส sŏ sū̆ë

bunyi: ส [s] ejaan: สอ เสือ (sŏ-sū̆ë) keterangan: เสือ (sū̆ë) harimau. Aksara Keempat puluh dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “s” dalam bahasa Indonesia “saya”.…

ษ sŏ rū:sĭ:

bunyi: ษ [s] ejaan: ษอ ฤๅษี (sŏ-rū:sĭ:) keterangan: ฤๅษี (rū:sĭ:) pertapa. Aksara Ketiga puluh sembilan dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “s” dalam bahasa Indonesia “sikat”.…

ศ sŏ să:la:

bunyi: ศ [s] ejaan: ศอ ศาลา (sŏ-să:la:) keterangan: ศาลา (să:la:) gubuk. Aksara Ketiga puluh delapan dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “s” dalam bahasa Indonesia “sikat”. Aksara…

ว wo- ‘wē̆:n

bunyi: ว [w] ejaan: วอ แหวน (wo- ‘wē̆:n) keterangan: แหวน (‘wē̆n) cincin. Aksara Ketiga puluh tujuh dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “w” dalam bahasa Indonesia “waktu”.…

ล lo ling

bunyi: ล [l] ejaan: ลอ ลิง (lo ling) keterangan: ลิง (ling) monyet. Aksara Ketiga puluh enam dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “l” dalam bahasa Indonesia…

ร ro rūë

bunyi: ร [r] ejaan: รอ เรือ (ro rūë) keterangan: เรือ (rūë) perahu. Aksara Ketiga puluh lima dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “r” dalam bahasa Indonesia…

ย yo- yák’

bunyi: ย [y] ejaan: ยอ ยักษ์ (yo yák’) keterangan: ยักษ์ (yák’) raksasa penjaga. Aksara Ketiga puluh empat dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “y” dalam bahasa Indonesia…