Menu Tutup

Kategori: Kamus Thai

[Thai] จะ

จะ cà akan, mau, bakal Contoh : เราจะพบกันที่ไหน rau cà phóp kan thÎ năi – Kita akan bertemu di mana? คุณจะไปไหน khun cà pai năi…

ย้าย

yÁy 1. [กริยา] kata kerja memindahkan. ย้ายโต๊ะ yÁy tọ́ 1 memindahkan meja. 2 pindah meja (tempat duduk). 2. [วิเศษณ์] kata sifat pindah. ย้ายบ้าน yÁy bÁn. Pindah rumah. ผมเพิ่งย้ายงาน phŏm phǝ̂ng…

ยิน yin

ยิน (yin) [กริยา kata kerja] 1. mendengar. [รู้เสียงด้วยหู (มักใช้ว่า ได้ยิน), ฟัง] ยินเสียง (yin siǎng) mendengar suara, ผมได้ยิน (phǒm dâi yin) saya mendengar. 2. merasa. [ใช้ประกอบกับคำอื่นหมายความว่า รู้สึก,…

ดี dI

ดี (dI) A. ๑ [วิเศษณ์ kata keterangan] 1. baik. คนดี (khon dI) orang baik. ความดี (khwAm dI) kebaikan. โชคดี (chỘk dI) nasib baik. เคราะห์ดี (khráu’…

ต้อนรับ tOn rap

ต้อนรับ (tÔn ráp) [กริยา kata kerja] menyambut. งานเลี้ยงต้อนรับ (ngAn liáng tÔn ráp) pekerjaan menerima tamu. สาวต้อนรับ (sǍw tÔn ráp) penerima tamu. ต้อนรับขับสู้ (tÔn ráp khàp…

อักษร akson

อักษร (àksǒn) [นาม kata benda] aksara, abjad, huruf. ตัวอักษร (tua àksǒn) aksara, abjad, huruf. อักษรศาสตร์ (àksǒn sà:t) ilmu tulisan, Fakultas Seni Budaya. อักษรนำ (àksǒn nam)…

ไก่ kai

ไก่ (kài) [นาม kata benda] ayam. ตัวไก่ (tua kài) seekor ayam. ไก่ทอด (kài thÔt) ayam goreng. ไก่ย่าง (kài yÂng) ayam bakar. ไก่งวง (kài nguang) ayam…